JIPJIP Money

นโยบายความเป็นส่วนตัว


ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

บริษัท เงินเรื่องจิ๊บ จำกัด


บริษัท เงินเรื่องจิ๊บ จำกัด (บริษัทฯ/เรา) เคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ และมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ปรากฎในประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ฉบับนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่คุณให้ความไว้วางใจ เราจะดำเนินการจัดการข้อมูลของคุณอย่างระมัดระวัง สมเหตุสมผล และสอดคล้องกับหลักการของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมกับมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดระหว่างการใช้บริการ


ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นโดยมุ่งเน้นในการแจ้งรายละเอียดและวัตถุประสงค์สำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าผู้ใช้บริการผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ คู่สัญญา พันธมิตรทางธุรกิจ และรวมถึงบุคคลที่บริษัทจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น กรรมการหรือพนักงานของบริษัทคู่ค้า ผู้เข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น ผู้ค้ำประกันหรือผู้ให้หลักประกัน เป็นต้น

 

1.      ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ ให้บริการ และดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจกับคุณ บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้ฐานต่างๆ ที่กฎหมายอนุญาตให้บริษัทดำเนินการได้โดยชอบ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณโดยงตรงหรือจากแหล่งอื่น โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้สามารถเก็บได้จากอุปกรณ์ของคุณ แหล่งข้อมูลสาธารณะ หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ตามที่คุณอนุญาต หรือผ่านพันธมิตรของเรา ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละกิจกรรมอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

1.1       ข้อมูลส่วนตัว เช่น ตำแหน่ง ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ อาชีพ ชื่อบริษัท สัญชาติ ประเทศที่พำนัก วันเดือนปีเกิด รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลตามที่ปรากฎบนบัตรที่ทางราชการออกให้ (เช่น หมายเลขประจำตัวประชาชน) ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่คุณให้ไว้กับเรา และอาจรวมถึงข้อมูลไบโอเมตริก

1.2       ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย ที่อยู่ที่ทำงาน ที่อยู่บนบัตรประจำตัวหรือทะเบียนบ้าน ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารหรือทวงถามหนี้ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ อีเมล และข้อมูลติดต่ออื่นๆ ที่คุณให้ไว้กับเรา

1.3       ข้อมูลการเป็นสมาชิก เช่น ข้อมูลบัญชี หมายเลขบัตรสมาชิก คะแนนสะสม รหัสสมาชิก (ประเภทสมาชิก ประเภทลูกค้า วันที่และเดือนเข้าร่วม/ลงทะเบียนสมาชิก ระยะเวลาการเป็นสมาชิก

1.4      ข้อมูลทางการเงิน เช่น บัญชีธนาคารและข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลแหล่งรายได้ เอกสารทางการเงินที่ออกโดยนายจ้าง แหล่งรายได้อื่น รายละเอียดบัญชีธนาคาร รายงานการเคลื่อนไหวในบัญชี (Bank Statement) สำเนาบัตรเครดิต เลขบัตรเครดิต วันหมดอายุ ใบสมัครสินเชื่อ เอกสารความน่าเชื่อถือทางการเงิน

1.5       ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินให้กับคุณ วันที่และ/หรือเวลาชำระเงิน จำนวนเงินที่ชำระ ข้อมูลการคืนเงิน จำนวนเงินที่คืน คะแนน วันที่ซื้อ หมายเลขการซื้อ/คำสั่งซื้อ การรับรู้การรับ ธุรกรรม ประวัติการทำธุรกรรม ที่ตั้ง สถานะธุรกรรม ธุรกรรมการขายที่ผ่านมา สถานะธุรกรรม พฤติกรรมการซื้อ และข้อมูลอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณซื้อ

1.6      ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) คุกกี้ ที่อยู่ควบคุมการเข้าถึงสื่อ (MAC) เว็บบีคอน บันทึก ID อุปกรณ์ (เช่น IMEI, ESN, MEID และ SN) รุ่นและประเภทของอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รุ่นของอุปกรณ์ดังกล่าว เวลาเปิดใช้งานอุปกรณ์ เครือข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง ข้อมูล SSO บันทึกการเข้าสู่ระบบ เวลาและสถานที่ในการเข้าถึง GPS ละติจูด ลองจิจูด ระยะเวลาใช้งานบนหน้าเว็บ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลด ประวัติการค้นหา ข้อมูลการท่องเว็บ ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตเวลา ตำแหน่ง ประเภทและเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆจากการใช้บนแพลตฟอร์มและระบบ

1.7       ข้อมูลการตลาด เช่น การตั้งค่าทางการตลาดของคุณ ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการที่บริษัทคาดว่าคุณอาจสนใจ และการอ้างถึง/การอนุมานจากการโต้ตอบหรือปฏิสัมพันธ์ของคุณกับบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทอื่น ๆ หรือพันธมิตรของบริษัท

1.8       ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่คุณได้ไห้ไว้กับบริษัท (เช่น สมาชิกในครอบครัวของคุณ บุคคลอ้างอิง ผู้ค้ำประกัน และบุคคลที่ต้องติดต่อเพื่อเรียกเก็บหนี้ พยาน ผู้รับมอบอำนาจ และ/หรือผู้รับผลประโยชน์) ทั้งนี้ หากคุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นไว้กับบริษัท กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลนั้นด้วย โดย (ก) แจ้งให้บุคคลอื่นทราบเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ และ (ข) ต้องได้รับความยินยอมในกรณีที่เกี่ยวข้อง หรือเมื่อจำเป็น เพื่อให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ตามที่ระบุในนโยบายฉบับนี้

1.9       ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ให้บริการ และดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ และได้ดำเนินการเก็บรวบรวมโดยชอบด้วยกฎหมาย

 

2.    วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เพื่อให้บริการและประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้บริการของเรา เรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ฐานทางกฎหมายที่ธนาคารอาจใช้อ้างอิงประกอบการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีดังต่อไปนี้ (1) ฐานสัญญา; (2) ฐานความยินยอม; (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย; (4) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย; ดังรายรายละเอียดในข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อที่ปรากฏตามวัตถุประสงค์ด้านล่างนี้

2.1       การพิสูจน์และยืนยันตัวตน: เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น ภาพถ่ายเซลฟี่ ข้อมูลไบโอเมตริก ภาพถ่ายตามที่แสดงในเอกสารระบุตัวตนสำหรับการลงทะเบียน การตรวจสอบตัวตน และการยืนยัน เพื่อใช้ประกอบการให้บริการ นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งาน และเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาการใช้บริการของเรา เรามีความจำเป็นต้องเปิดเผยหรือจัดให้ผู้ประมวลผลเพื่อช่วยดำเนินการตามวัตถุประสงค์นี้ด้วย

2.2       การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ: เรามีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้บริการแก่คุณได้ตามภาระผูกพันในสัญญา ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการทำธุรกรรม/การดำเนินการแต่ละรายการ ภายในเว็บไซต์หรืออแปพลิเคชั่นของบริษัท

2.3      เพื่อใช้ข้อมูลทางธุรกรรมและ/หรือการชำระเงิน: การประมวลผลการชำระเงินหรือธุรกรรม การเรียกเก็บเงิน การประมวลผล การหักบัญชี การคืนเงิน หรือกิจกรรมกระทบยอดบัญชีต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมทางการเงินทั้งหมด ทั้งการทำธุรกรรมหรือบันทึกการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง การออกใบเสร็จเรียกเก็บเงิน ใบกำกับภาษี ใบเสร็จการชำระเงิน และการส่งมอบเอกสารดังกล่าว

2.4       เพื่อติดตามทวงถามหนี้: เพื่อดำเนินการติดตามทวงถามหนี้โดยบริษัทฯ และผู้ให้บริการการทวงถามหนี้ เพื่อเรียกคืนเงิน เพื่อติดตามทรัพย์สินกลับคืน หรือ เพื่อรับทรัพย์สินจากคุณ และจัดการกับบัญชีของคุณตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ

2.5       การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด: เพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทางการแจ้งเตือนและแบนเนอร์ในแอปพลิเคชัน เรามีความจำเป็นต้องติดต่อคุณเพื่อแจ้งเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ การอัปเดต การขาย ข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่น โฆษณา และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคุณ เช่น กิจกรรมสะสมแต้ม สมนาคุณสมาชิก การจับรางวัล

2.6       ฝ่ายบริการลูกค้า: เพื่อทำการติดต่อคุณตามที่คุณร้องขอหรือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณได้รับจากเราและพันธมิตรทางธุรกิจ เรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อบริหารจัดการคำร้อง ข้อสงสัย คำขอ คำติชม การร้องเรียน การเรียกร้องหรือข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า และให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค ปัญหาทางเทคนิคต่างๆ รวมถึงเพื่อสนับสนุนการประมวลผลและปรับปรุงข้อมูลของคุณ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของคุณที่มากยิ่งขึ้น

2.7       การทำโปรไฟล์ และการวิเคราะห์ข้อมูล: เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปวิเคราะห์เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณอาจสนใจตามความต้องการของคุณ และเพื่อวัดการมีส่วนร่วมของคุณกับผลิตภัณฑ์และบริการ เราจะดำเนินการล้างข้อมูล การทำโปรไฟล์ข้อมูล การให้คะแนนแนวโน้ม ข้อมูลเชิงลึกและการแสดงภาพ การวิจัยตลาด การสำรวจ การประเมิน พฤติกรรม สถิติและ แนวโน้มและรูปแบบการบริโภค

2.8      การปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการ: เรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อประเมิน พัฒนา จัดการ และปรับปรุง วิจัยและพัฒนาบริการ ผลิตภัณฑ์ ระบบ และการดำเนินธุรกิจสำหรับคุณและลูกค้าของเราทั้งหมด บริษัทในเครือ และพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อใช้ระบุและแก้ไขปัญหา สร้างรายงานสรุปแบบไม่ระบุตัวตน และวัดประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการของเรา เพื่อนำไปพัฒนารูปแบบธุรกิจของเรา

2.9       การทำงานของไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ และแพลตฟอร์ม: เพื่อบริหารจัดการ ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และจัดการไซต์และแพลตฟอร์ม เช่น ปรับปรุงเลย์เอาต์และเนื้อหาของไซต์และแพลตฟอร์ม เรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่ออำนวยความสะดวกดังกล่าว และเรารับรองว่าไซต์เหล่านั้นทำงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

2.10     การจัดการด้านไอที: เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานด้านไอที การจัดการระบบการสื่อสาร การดำเนินงานด้านความปลอดภัยด้านไอที และการตรวจสอบความปลอดภัยด้านไอที การจัดการธุรกิจภายในสำหรับข้อกำหนด นโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติตามภายใน

2.11     การปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย: เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย การดำเนินการทางกฎหมาย หรือคำสั่งจากหน่วยงานรัฐ ซึ่งอาจรวมถึงคำสั่งจากหน่วยงานรัฐนอกประเทศไทย และ/หรือให้ความร่วมมือแก่ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานการบังคับใช้กฎหมายเมื่อเรามีเหตุผลสมควร หรือเชื่อได้ว่าเรามีความจำเป็นต้องทำเช่นนั้นตามกฎหมาย นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเปิดเผยเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย การดำเนินการ หรือคำสั่งของรัฐบาล ซึ่งรวมถึงการออกใบกำกับภาษีหรือแบบฟอร์มภาษีฉบับเต็ม การบันทึกและติดตามการสื่อสาร การเปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานด้านภาษี หน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงิน และหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานของรัฐอื่นๆ รวมถึงการสืบสวนหรือป้องกันอาชญากรรม

2.12     การปกป้องผลประโยชน์โดยชอบของบริษัทฯ: เพื่อปกป้องความปลอดภัยและความเป็นบูรณภาพของธุรกิจของเรา เราจะใช้สิทธิเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเราในกรณีที่จำเป็นและมีข้อกฎหมายรองรับการกระทำ ดังกล่าว เช่น การตรวจจับ ป้องกัน และตอบสนองต่อข้อกล่าวหาการฉ้อโกง ข้อกล่าวหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือการละเมิดกฎหมาย รวมถึงเพื่อจัดการและป้องกันการสูญเสียสินทรัพย์และทรัพย์สินของเรา เพื่อรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา เพื่อติดตามเหตุการณ์ เพื่อป้องกันและรายงานความผิดทางอาญา และเพื่อปกป้องความปลอดภัยและความเป็นบูรณภาพของธุรกิจ

2.13 การบริหารจัดการความเสี่ยงและการตรวจจับการทุจริต: เพื่อดำเนินการบริหารและประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ การตรวจสอบการกระทำอันส่อไปในทางทุจริต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพิสูจน์ตัวตนของคุณและตรวจสอบการปฏิบัติตามตามข้อบังคับทางกฎหมายแค่ เช่น กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การตรวจสอบรายการคว่ำบาตร การตรวจสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบระบบและการควบคุมธุรกิจอื่นๆ

2.14     ธุรกรรมองค์กร: ในกรณีมีการขาย โอน การควบรวม การปรับโครงสร้างองค์กร หรือเหตุการณ์ที่คล้ายกัน เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สาม ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้น และ/หรือ

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนว่าบริษัทคำนึงถึงหลักความจำเป็นในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในแต่ละข้อข้างต้น อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการหรือให้บริการแก่ท่านได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ตามสัญญาหรือตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีเจตนาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนจากคุณ แต่หากมีความจำเป็นในการดำเนินการ บริษัทฯ จะขอความยินยอมอย่างชัดแจ้งหรือดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกำหนดด้วยความระมัดระวัง

 

3.      บุคคลที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

3.1      พันธมิตรทางธุรกิจ: บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบริษัทอื่นที่ได้ร่วมนำเสนอหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ลูกค้าหรือผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต เช่น บริษัทประกันภัย ผู้ให้บริการชำระเงิน ผู้ให้บริการวิเคราะห์ ตัวแทนทำงานวิจัย ตัวแทนให้บริการจัดผลสำรวจ ตัวแทนให้บริการด้านการตลาด สื่อโฆษณาและการสื่อสาร ตัวแทนการตลาดและบริการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

3.2      ผู้ให้บริการภายนอก: บริษัทฯ อาจว่าจ้างบริษัทอื่นเป็นเพื่อสนับสนุนบริษัทในการดำเนินธุรกิจ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบริษัทผู้ให้บริการเหล่านี้ หรือบริษัทผู้ให้บริการดังกล่าวอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนามบริษัท เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจที่หลากหลาย เช่น ผู้ให้บริการที่เก็บข้อมูล ผู้ให้บริการคลาวด์ ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐาน ซอฟต์แวร์และผู้พัฒนาเว็บไซต์ ผู้ให้บริการการบริหารความเสี่ยง ผู้ให้บริการให้ข้อมูล ผู้ให้บริการโปรแกรมสนทนาอัตโนมัติ ตอบคำถามผ่านแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ แอปพลิเคชันต่าง ๆ ผู้ให้บริการด้านรับเรื่องร้องเรียนและบริการลูกค้า ผู้ให้บริการด้านการติดตามทวงถามหนี้และติดตามหนี้สิน ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์และการขนส่ง ผู้สื่อข่าวและประชาสัมพันธ์ 1.1           หรือที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ

3.3      บุคคลที่สาม: บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในนามของคุณ หรือเกี่ยวข้องกับการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณได้รับจากบริษัท รวมถึงนายหน้า ตัวแทน และผู้แทนจำหน่ายที่ได้ส่งใบคำขอสินเชื่อของคุณแก่บริษัท ตัวกลางผู้ให้บริการจัดการการชำระเงินของคุณ และผู้ให้บริการชำระเงินผ่านบัตรของบริษัท ผู้ค้ำประกัน ผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผู้จัดหาเงินทุนในกรณีการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ และผู้ประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท ตัวแทนการติดตามทวงถามหนี้และการยึดทรัพย์สิน ตลอดจนบุคคลที่สามที่คุณอนุญาตหรือขอให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยความยินยอมหรือตามคำขอของคุณ

3.4      หน่วยงานให้บริการข้อมูลเครดิต: บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ รวมถึงบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เพื่อรายงานหรือตรวจสอบเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินของคุณ และเพื่อจุดประสงค์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.5      ผู้ที่แสดงความประสงค์จะรับโอนกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัท: หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ที่บริษัทต้องโอนไป โดยบริษัทจะแจ้งผู้รับโอนว่าต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อจุดประสงค์ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้เท่านั้น

3.6      หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นที่บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย: บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ตามกฎหมาย เช่น เพื่อปฏิบัติตามคำขอจากหน่วยงานกำกับดูแล หรือเพื่อปฏิบัติตามหมายศาล การตรวจสอบของรัฐหรือการสอบสวน หรือการบังคับใช้กฎหมาย

 

4.      การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นถูกจัดการตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานในระดับที่เทียบเท่ากับมาตรฐานการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายไทยกำหนด เราจะไม่เปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สาม หรือปลายทางที่ไม่มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เว้นแต่การเปิดเผยดังกล่าวจะได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ตามปกติแล้วบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ หากไม่มีเหตุจำเป็น

 

5.      ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เท่าที่จำเป็น เพื่อใช้ตามจุดประสงค์ของการเก็บรวบรวม และเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดในนโยบายฉบับนี้และตามกฎหมายที่บังคับใช้ โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่วันที่คุณสิ้นสุดความสัมพันธ์ หรือผ่านการติดต่อครั้งสุดท้ายกับบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็น และ/หรือเท่าที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

 

6.      มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนั้น เราพยายามที่จะปกป้องข้อมูลของคุณโดยกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเหมาะสมและให้สอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญเสีย การเข้าถึง การทำลาย การใช้ การเปลี่ยนแปลง หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม วิธีการและมาตรการการรวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงมาตรการความปลอดภัยทางกายภาพนั้น จะเป็นไปตามนโยบายและแนวทางการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ

 

7.      การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

เราจะไม่ทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถโดยปราศจากความยินยอมจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล เว้นแต่จะมีกฎหมายอื่นใดที่อนุญาตเป็นการเฉพาะ เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าหรือบุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง หรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถและคนไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์และผู้อนุบาล ในกรณีที่เราทราบว่า เราได้รวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากผู้ใดก็ตามที่อายุต่ำกว่า 20 ปีโดยไม่ได้รับความยินยอมตามที่กล่าวข้างต้น เราจะลบข้อมูลนั้นทันที เว้นแต่จะมีฐานทางกฎหมายอื่นรองรับการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว

 

8.      สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เคารพความเป็นส่วนตัวและสิทธิของคุณภายใต้กฎหมายและข้อยกเว้นของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ เราจะขอให้คุณพิสูจน์ตัวตนของคุณก่อนที่เราจะให้ข้อมูลตามที่คุณร้องขอ โดยคุณมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

8.1      การเข้าถึง: คุณมีสิทธิในการเข้าถึงหรือขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เรากำลังรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเกี่ยวกับตัวคุณ

8.2      การแก้ไข: คุณมีสิทธิที่จะแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบันที่เราได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเกี่ยวกับคุณให้ถูกต้อง

8.3      การถ่ายโอนข้อมูล: คุณมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และส่งหรือถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น โดยจะสิทธิใช้สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ (1) คุณให้ไว้กับเรา และ (2) ข้อมูลนั้นเรากำลังรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลตามความยินยอมหรือฐานสัญญา

8.4      การคัดค้าน: คุณมีสิทธิคัดค้านการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การคัดค้านการตลาดทางตรง

8.5      การระงับการใช้ข้อมูล: คุณมีสิทธิจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางสถานการณ์ หรือเป็นการชั่วคราว

8.6      การเพิกถอนความยินยอม: คุณมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมที่คุณให้เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา

8.7      การลบ: คุณมีสิทธิที่จะขอให้เราลบ ทำลาย หรือ ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนด้วยวิธีการใดๆ ที่เรารวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเกี่ยวกับคุณ เว้นแต่ เราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวตามฐานของกฎหมาย หรือ ภาระผูกพันต่างๆตามกฎหมาย หรือตามข้อยกเว้นที่กฎหมายกำหนด

8.8    ยื่นคำร้อง: คุณมีสิทธิยื่นคำร้องต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจ เมื่อคุณเชื่อว่า มีการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างผิดกฎหมาย หรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลใช้บังคับ

 

9.      การปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจมีจำเป็นต้องแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลเมื่อเราได้เผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา เราจะแจ้งคุณให้ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงที่สำคัญ ในกรณีที่มีการแก้ไขใด ๆ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว บริษัทที่เกี่ยวข้องจะขอความยินยอมจากคุณก่อนเสมอ เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตไว้เป็นอย่างอื่น

 

10.    ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

หากคุณต้องการติดต่อเราเพื่อใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือหากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราที่: kpbfc29@jipjipmoney.com